آدرس هتل جمشید

کرمانشاه، بلوار طاق بستان

هتل جمشید کرمانشاه

بسیار مهم

هتل جمشید هیچ گونه رزور اینترنتی ندارد. هر گونه رزور توسط سایت های غیر، مورد تایید هتل جمشید نمی باشد و مسئولیت مشکلاتی بوجود آمده به عهده فرد خاطی می باشد و هتل جمشید هیچ مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.

شماره تلفن های هتل جمشید

۶۰۰۲ ۳۴۲۹ - ۰۸۳ رزرواسیون هتل

۹ - ۶۶۶ ۳۴۲۹ - ۰۸۳